Regulamin Wynajmu

Luma Rent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwany w treści Luma Rent, wynajmuje Najemcy, którego podpis widnieje na
umowie najmu, pojazd określony w postanowieniach niniejszej umowy najmu, które Najemca przyjmuje i zobowiązuje się przestrzegać.

 

 1. Opłaty za wynajem

Najemca zapłaci wszelkie opłaty podane na pierwszej stronie umowy najmu lub wymienione w obowiązujących taryfach Luma Rent. Ceny i opłaty podane są w walucie EUR, która przeliczana jest na PLN wg średniego kursu sprzedaży ogłoszonego przez NBP w dniu zwrotu pojazdu. W przypadku płatności kartą kredytową Luma Rent obciąża rachunek Najemcy w walucie polskiej wg metody podanej powyżej.

Zaległości płatnicze naliczane są wg stopy procentowej odsetek ustawowych, które ogłaszane są w Monitorze Polskim.

Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania, grzywny i kary skierowane do Luma Rent, powstałe w trakcie trwania wynajmu, z wyłączeniem przypadków, gdy odpowiedzialność jest po stronie Luma Rent.

 

 1. Wynajem i zwrot pojazdu

Wynajęty Najemcy pojazd jest w dobrym stanie technicznym i przygotowany do normalnego użytku. Pojazd jest wyposażony w pięć kół bez uszkodzeń. W razie uszkodzenia przez Najemcę któregokolwiek z nich w trakcie trwania umowy najmu, Najemca zobowiązany jest do wymiany na jego koszt kompletnego koła odpowiadającego wszelkim parametrom uszkodzonego koła.

Wynajęty pojazd dostarczony jest Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa.
Najemca uzupełnia paliwo odpowiednim dla danego pojazdu typem paliwa. Jeżeli pojazd zostaje zwrócony z niepełnym zbiornikiem, Najemca zostanie obciążony kosztem brakującego paliwa oraz kosztami jego zatankowania.

Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w punkcie i godzinach otwarcia Luma Rent lub w innym miejscu i czasie określonym w umowie najmu. Pojazd musi być zwrócony z kompletem dokumentów i kluczyków.
Najemca może zwrócić wynajęty pojazd tylko osobie w ubraniu służbowym Luma Rent. Najemca nie może zwrócić wynajętego pojazdu osobie nieubranej służbowo, znajdującej się w punkcie Luma Rent, wobec której Najemca powziął domniemanie, że jest pracownikiem Luma Rent.

W sytuacjach wyjątkowych i za zgodą Luma Rent, kluczyki i dokumenty wynajętego pojazdu mogą być zwrócone w recepcji hotelowej.

Luma Rent zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania pojazdu od Najemcy na jego koszt w przypadku stwierdzenia użytkowania pojazdu z naruszeniem warunków niniejszej umowy. Luma Rent nie odpowiada za szkody i roszczenia Najemcy jakie mogą wyniknąć w takim przypadku. Czas trwania wynajmu naliczany jest w oparciu o okresy 24-godzinne i rozpoczyna się w chwili udostępnienia pojazdu Najemcy. Przedłużenie wynajmu powyżej 30 minut powoduje naliczenie następnej doby. Umowa najmu może być sporządzona maksymalnie na 30 dni. Przedłużenie czasu wynajmu wymaga zgody Luma Rent.

Samowolne przedłużenie wynajmu bez uzyskania akceptacji Luma Rent, powoduje brak ochrony z tytułu polisy Auto Casco, bądź innych gwarancji ubezpieczeniowych. Dla wynajmów trwających dłużej niż 30 dni, po upływie tego okresu wystawiana jest częściowa faktura. Faktura końcowa wystawiona zostaje po zwrocie pojazdu Luma Rent przez Najemcę.
Integralną część tej umowy stanowi formularz „Stan Techniczny Pojazdu”, na którym widnieją podpisy Najemcy oraz przedstawiciela Luma Rent, które składane są w chwili wynajęcia i zwrotu pojazdu. Wszelkie uszkodzenia muszą być naniesione przez przedstawiciela Luma Rent na formularz „StanTechniczny Pojazdu” i zaakceptowane przez Najemcę. Wszelkie uwagi do stanu technicznego pojazdu, w szczególności dotyczące widocznych w pojeździe uszkodzeń, Najemca zobowiązany jest zgłosić w dniu odbioru pojazdu. Postanowienie to nie wyłącza uprawnień najemcy przysługujących mu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 

2.1. Zwrot pojazdu poza godzinami pracy biura

Zwrot pojazdu poza godzinami pracy Luma Rent nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za wynajęty pojazd. Odpowiedzialność taka wygasa w chwili sprawdzenia pojazdu przez przedstawiciela Luma Rent. W przypadku braku potwierdzenia odbioru pojazdu przez przedstawiciela Luma Rent na formularzu „Stan Techniczny Pojazdu” oraz stwierdzenia uszkodzenia pojazdu, innego niż te, które zostały zaakceptowane przez Najemcę w chwili wynajmu, stroną odpowiedzialną za uszkodzenia zostaje Najemca.
Najemca musi pozostawić wynajęty pojazd na parkingu wskazanym przez Luma Rent. Jeżeli punkt wynajmu wyposażony jest w tzw. „skrzynkę zwrotu pojazdu”, wówczas Najemca musi w niej pozostawić kluczyki i dokumenty pojazdu, umowę najmu oraz bilet wjazdu na parking (jeżeli posiada). Pozostawienie kluczyków i dokumentów w „skrzynce zwrotu pojazdu”, poza godzinami pracy biura, nie powoduje zakończenia umowy najmu.
Odpowiedzialność Najemcy za wynajęty pojazd wygasa w momencie pobrania dokumentów i kluczyków pojazdu ze „skrzynki zwrotu pojazdu” oraz sprawdzenia pojazdu przez pracownika Luma Rent po otwarciu biura.
Zakończenie umowy najmu odbywa się po odzyskaniu kluczyków i dokumentów pojazdu, sprawdzeniu pojazdu oraz wpisaniu daty i godziny zwrotu. Jako datę i godzinę zwrotu przyjmuję się datę i godzinę otwarcia punktu Luma Rent następnego dnia po zwrocie lub datę i godzinę znajdującą się na parkingowym bilecie wjazdu.

 

2.2 Zwrot pojazdu poza punktem Luma Rent

Zwrot pojazdu poza punktem Luma Rent może odbyć się po wcześniejszej akceptacji Luma Rent. Jako datę i godzinę zwrotu pojazdu poza punktem Luma Rent uważa się datę i godzinę podaną przez Najemcę pracownikowi Luma Rent.
Luma Rent jest zobowiązany do odbioru pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia informacji od Najemcy.
Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia pojazdu, mandaty itp. do 4 godzin od chwilizgłoszenia zwrotu pojazdu pracownikowi Luma Rent. Jeżeli Luma Rent nie odbierze pojazdu w podanym czasie, wówczas wszelka odpowiedzialność przechodzi na Luma Rent.
Odbiór pojazdu zgłoszonego do Luma Rent przez Najemcę w soboty lub niedziele może nastąpić do godziny 12.00 w poniedziałek. W takiej sytuacji odpowiedzialność Najemcy pozostaje do tego czasu. Jeżeli Luma Rent nie odbierze pojazdu do tego czasu, wówczas przejmuje na siebie odpowiedzialność za zwrócony pojazd.

 

 1. Warunki płatności

Wysokość opłaty za wynajem pojazdu określana jest w chwili rozpoczęcia wynajmu i zależy od zastosowanej taryfy cenowej.

W przypadku płatności kartą kredytową, Luma Rent dokona autoryzacji karty przed rozpoczęciem wynajmu w wysokości przewidywanego kosztu wynajmu, powiększonego o dodatkowe opłaty jakie mogą wystąpić w trakcie jego trwania. Rachunek okazanej karty kredytowej zostanie obciążony całkowitym kosztem wynajmu w chwili jego zakończenia, o ile Najemca nie przedstawi innej formy płatności.

 

 1. Rezerwacje i anulacje

Rezerwacje przyjmowane są na dane grupy pojazdów, a nie na konkretne modele samochodów. Luma Rent zobowiązany jest do honorowania warunków rezerwacji przez 1 godzinę po planowanym terminie wynajęcia pojazdu (2 godziny dla Ready Service).

Luma Rent zastrzega sobie prawo do odmowy wynajęcia zarezerwowanego pojazdu z przyczyn niezawinionych przez Luma Rent.

Anulacja rezerwacji musi być dostarczona do Luma Rent minimum 24 godziny przed planowanym wynajmem. W razie niedotrzymania tego warunku, Luma Rent obciąży Najemcę częścią utraconych zysków.

 

 1. Warunki używania pojazdu

 

5.1. Wynajęty pojazd nie może być używany

 1. przez osobę inną niż Najemca o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Luma Rent poprzez wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu, na pierwszej stronie umowy najmu. Osoba ta winna posiadać ważne prawo jazdy przynajmniej od roku oraz spełniać określone przez Euopcar warunki w zakresie minimalnego wieku dla danej grupy pojazdów.
 2. jeśli Najemca lub inny kierowca pojazdu pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji.
  c. wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym obowiązujących na terenie Polski.
  d. poza granicami Polski bez każdorazowego powiadomienia Luma Rent. Nie zezwala się na wjazd do następujących państw: Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Rosji, Rumunii, Serbii, Czarnogóry, Ukrainy.
 3. w wyścigach, rajdach lub zawodach.
  f. do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu bez zgody Luma Rent.
 4. do holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów.
  h. do przewozu substancji łatwopalnych, niebezpiecznych, jak również toksycznych, korodujących, radioaktywnych oraz innych szkodliwych substancji.
  i. do przewozu rzeczy, które z powodu swego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie pojazdu i narazić Luma Rent na stratę czasu lub należności zanim pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty.
  j.  do przewozu żywych zwierząt (z wyjątkiem zwierząt domowych, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Luma Rent).
  k. gdy zamontowany bagażnik na dach i tym podobne nie są dostarczone przez Luma Rent.
  l. do jazdy po nieutwardzonych drogach lub drogach, których nawierzchnia lub stan mogą spowodować uszkodzenie zawieszenia pojazdu, kół, opon.

 

5.2. Odpowiedzialność Najemcy

Najemca jest odpowiedzialny za wykroczenia drogowe, które miały miejsce w czasie trwania umowy najmu, a które powiązane są z użytkowaniem przez Najemcę wynajętego pojazdu, ponieważ Najemca był posiadaczem pojazdu. Najemca akceptuje, że Luma Rent udostępni Policji lub innym upoważnionym organom dane osobowe Najemcy z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.

W czasie użytkowania pojazdu, Najemca zobowiązany jest do rutynowej kontroli wskaźników znajdujących się na desce rozdzielczej. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu któregokolwiek z elementów Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zatrzymania pojazdu i skontaktowania się z pomocą drogową lub najbliższym punktem Luma Rent. Podczas parkowania pojazdu nawet na krótką chwilę, Najemca zobowiązany jest do użycia wszelkich zabezpieczeń znajdujących się w pojeździe.
Pozostawienie dokumentów i/ lub kluczyków w pojeździe jest zabronione i powoduje nieważność ubezpieczenia od kradzieży pojazdu.

 

 1. Uszkodzenia, utrata, kradzież
 2. Gdy wynajęty pojazd, w czasie trwania umowy najmu, został uszkodzony, skradziony bądź utracony (cały lub jego część), Najemca ponosi finansową odpowiedzialność, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, za rzeczywiste koszty naprawy do wysokości wartości samochodu.

Jeżeli Najemca zaakceptuje warunki ubezpieczenia Collision Damage Waiver i/lub Theft Waiver na umowie najmu, odpowiedzialność Najemcy w przypadku uszkodzenia, kradzieży, utraty pojazdu lub jego części może być ograniczona do rzeczywistego kosztu naprawy, maksymalnie do wysokości udziału własnego uwidocznionego na umowie najmu, pod warunkiem, że Najemca nie naruszył jakichkolwiek warunków najmu określonych w niniejszej umowie. Najemca może również znieść taką odpowiedzialność pod warunkiem, że zaakceptował ubezpieczenie SCDW (Super Collision Damage Waiver), które zwalnia Najemcę z odpowiedzialności finansowej za szkody pojazdu z wyłączeniem kradzieży i spalenia.
Jeżeli jednak szkoda została wyrządzona rozmyślnie, albo wskutek poważnego zaniedbania ze strony Najemcy z naruszeniem niniejszych warunków, odpowiedzialność Najemcy jest nieograniczona.
b. W przypadku zagubienia przez Najemcę kluczy pojazdu i/ lub dokumentów Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą.

 1. Jeżeli Najemca spowodował wypadek i uciekł z miejsca wypadku lub nie wykonał swoich obowiązków określonych w niniejszych warunkach, będzie również ponosił odpowiedzialność nieograniczoną.
  d. Jeżeli Najemca przewozi wynajętym pojazdem zwierzęta ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe zniszczenia lub uszkodzenia odbiegające od standardowej eksploatacji pojazdu.

 

 1. Wypadki, kradzieże

W razie zaistnienia wypadku lub kradzieży Najemca musi natychmiast powiadomić policję. Najemca nie ma prawa do wyrażania zgody na akceptację roszczeń drugiej strony. Najemca powinien natychmiast powiadomić Luma Rent o wszelkich uszkodzeniach pojazdu.

Jeżeli Najemca postąpił zgodnie z warunkami najmu, Luma Rent dołoży wszelkich starań, aby wymienić lub naprawić wynajęty pojazd. Przy podmianie pojazdu muszą być dokonane stosowne zmiany na umowie najmu, zaakceptowane przez obie strony umowy. Luma Rent nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia własne Najemcy, włączając utratę zysków, dopóki właściwe prawo nie udowodni, że Luma Rent nie może wyłączyć lub ograniczyć swojej odpowiedzialności wobec Najemcy. Nawet w przypadku niewielkich uszkodzeń, Najemca zobowiązany jest przekazać Luma Rent pisemny raport ze szkicem sytuacyjnym.

W szczególności raport z wypadku powinien zawierać nazwiska i adresy zaangażowanych osób oraz świadków zdarzenia, jak również numery rejestracyjne uczestniczących pojazdów. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu umowa najmu zostanie zakończona w dniu zgłoszenia przez Najemcę do Luma Rent lub Policji faktu uszkodzenia lub kradzieży wynajętego pojazdu.

 

 1. Dane personalne

Dane osobowe podane przez wynajmującego w niniejszej umowie będą przetwarzane przez Luma Rent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (administratora danych) w celu obsługi i wykonania niniejszej umowy.

Ponadto dane mogą być przetwarzane dla wypełnienia prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Administratora danych (Rozporządzenie RODO art. 6, ust. 1 lit f.).

 

 1. Odpowiedzialność Luma Rent

Luma Rent jest odpowiedzialny jedynie za straty lub szkody poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie w związku z wynajętym pojazdem lub jego użytkowaniem, gdy straty lub szkody spowodowane zostały z winy Luma Rent. We wszystkich innych przypadkach Luma Rent nie odpowiada, a Najemca nie będzie czynił Luma Rent odpowiedzialnym za takie roszczenia.

Luma Rent nie odpowiada za kradzież, zniszczenie i utratę wartości użytkowych jakichkolwiek przedmiotów przewożonych lub pozostawionych w pojeździe. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub przewożone w samochodzie przez Najemcę, zwłaszcza za przewożone przez Najemcę przedmioty o wartości kolekcjonerskie.

 

 1. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Luma Rent zapewnia ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej wyłącznie tym osobom, które używają pojazdu za jego zgodą.

 

11.Siedziba i właściwość sądu

Niniejsza umowa najmu jest sporządzona zgodnie z przepisami prawa polskiego. Wszelkie spory mogące powstać na tle obowiązywania niniejszej umowy, Strony będą rozwiązywać w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia, poddadzą je rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.